Privacy Statement Bibendo

1. Inleiding

Dit is het privacy statement van Bibendo, het online platform voor apps en games, ontwikkeld door Stichting NBD Biblion (KVK 41150213).

NBD Biblion hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. NBD Biblion respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens die u Bibendo verschaft, altijd vertrouwelijk, zorgvuldig en veilig worden behandeld. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

In dit privacy statement lichten we toe welke gegevens wij in het kader van Bibendo verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Daarnaast lichten we toe welke rechten u heeft en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u om het privacy statement regelmatig te raadplegen. Indien wezenlijke wijzigingen worden aangebracht, zullen wij zorgdragen voor een meer opvallende kennisgeving. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 20 april 2023.

2. Verwerkingsverantwoordelijke en contact

De verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Stichting NBD Biblion (KvK 4110513).

Heeft u vragen over dit privacy statement, of over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u die stellen per e-mail via directiesecretariaat@nbdbiblion.nl.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor Bibendo?

NBD Biblion verwerkt persoonsgegevens van mensen die deelnemen aan Bibendo. U kunt er ook voor kiezen anoniem mee te doen. In dat geval verwerken wij geen persoonsgegevens. Als u meedoet met een account, verwerken we de categorieën gegevens in het overzicht hieronder.

Soort gegevens Wat voor gegevens kunnen dit zijn?
Account-gegevens van – Naam
– Facebook-ID/Google-ID
– Foto
Contactgegevens – E-mailadres
Gegevens over het gebruik van Bibendo – Activiteiten in de online gebruikersomgeving van Bibendo

– Uw acties in een spel, zoals de antwoorden die gegeven worden en foto’s die u neemt

– IP-adressen

– Door middel van cookies verzamelde informatie (zie ook de Cookieverklaring van Stichting NBD Biblion)

– Gegevens over het apparaat waarmee u onze website of online gebruikersomgeving gebruikt

Correspondentie – Gegevens die je vrijwillig tijdens een (vrijblijvende) informatiesessie aan ons verstrekt

– (E-mail) correspondentie

Openbare berichten over Bibendo die u op internet achterlaat – Berichten op sociale media

– Recensies

4. Waarom verwerken wij persoonsgegevens en wat is de grondslag?

Doel en grondslag Voorbeelden
Deelname aan Bibendo mogelijk maken.

Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst.

Het aanmaken van een account voor deelname aan Bibendo.
Uitvoeren van data-analyse

Grondslag: Gerechtvaardigd belang van NBD Biblion om Bibendo te verbeteren

Onderzoeken van spelgedrag bij bepaalde type games.

5. Bewaartermijnen

NBD Biblion bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Meer concreet hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van Bibendo: in beginsel zolang het account actief is, of zowel langer als noodzakelijk is op grond van een wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld in het kader van een geschil o.i.d.

6. Gegevensverstrekking aan derden

NBD Biblion Groep

Ondernemingen die onderdeel zijn van de NBD Biblion Groep, te weten Stichting NBD Biblion, NBD Biblion Services B.V., NBD Biblion Technology Group B.V., Bookarang B.V. en Aura Software B.V., kunnen elkaar onderling toegang verlenen tot uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van NBD Biblion bij een efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering. Alle ondernemingen binnen de NBD Biblion Groep zullen hetzelfde niveau van bescherming bieden. Uw gegevens kunnen door de ondernemingen die onderdeel zijn van NBD Biblion onder meer worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst(en) met u.

Verwerkers

NBD Biblion kan ook gebruik maken van de diensten van andere derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor NBD Biblion. NBD Biblion draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor NBD Biblion optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met NBD Biblion afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van NBD Biblion.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derde partijen, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Daarnaast verstrekken we uw gegevens aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening.

Ook kan NBD Biblion diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. U wordt daarover dan geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Overig

Voor het overige verstrekt NBD Biblion alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen en/of de belangen van derden.

7. Beveiliging van gegevens

NBD Biblion heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking.

8. Doorgifte

NBD Biblion kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. In beginsel maken wij gebruik van (cloud)oplossingen die binnen Europa worden gehost. Dat neemt niet weg dat deze partijen gevestigd kunnen zijn buiten de Europese Unie of dat zij (in de toekomst) gebruik kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Om uw privacy te waarborgen, zal NBD Biblion uw persoonsgegevens slechts doorgeven in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.

9. Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, beheren, wijzigen en verwijderen via uw account.

De AVG verleent u de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die door NBD Biblion worden verwerkt:

  • Inzage en correctie. U kunt ons vragen welke persoonsgegevens NBD Biblion van u verwerkt voor welke doeleinden en/of ons verzoeken deze te wijzigen of corrigeren.
  • Verwijdering. Als u wilt dat NBD Biblion uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u ons hierom verzoeken. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door NBD Biblion worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.
  • Bezwaar. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie. Wij zullen u dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de nieuwsbrieven en mailings die wij u sturen, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Wanneer we gegevens verwerken op basis van het gerechtvaardigd belang van NBD Biblion kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen de verwerking staken tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.
  • Beperking verwerking. U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u daar een gegronde reden voor heeft, bijvoorbeeld als u het idee hebt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens door NBD Biblion.
  • Gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm over te (laten) dragen als de verwerking van persoonsgegevens door NBD Biblion berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
  • Intrekken toestemming. Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
  • Klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kan worden gedaan via directiesecretariaat@nbdbiblion.nl. NBD Biblion zal dit verzoek uiterlijk binnen vier weken beoordelen en u laten weten wat er met het verzoek zal gebeuren.

10. Overdracht onderneming

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van NBD Biblion worden overgedragen aan een derde partij of kan NBD Biblion fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. NBD Biblion zal u in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.