Privacy Statement Bibendo

1. Inleiding

Dit is het privacy statement van Bibendo, het online platform voor apps en games, ontwikkeld door Stichting NBD Biblion (KVK 41150213).

NBD Biblion hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. NBD Biblion respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens die u Bibendo verschaft, altijd vertrouwelijk, zorgvuldig en veilig worden behandeld. Wij spannen ons in om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

In dit privacy statement lichten we toe welke gegevens wij in het kader van Bibendo verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Daarnaast lichten we toe welke rechten u heeft en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u om het privacy statement regelmatig te raadplegen. Indien wezenlijke wijzigingen worden aangebracht, zullen wij zorgdragen voor een meer opvallende kennisgeving. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 20 december 2023.

2. Verwerkingsverantwoordelijke en contact

De verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Stichting NBD Biblion (KvK 4110513).

Heeft u vragen over dit privacy statement, of over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u die stellen per e-mail via directiesecretariaat@nbdbiblion.nl.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor Bibendo?

NBD Biblion verwerkt persoonsgegevens van mensen die gebruik maken van Bibendo. U kunt er ook voor kiezen anoniem mee te doen. In dat geval verwerken wij geen persoonsgegevens. Als u meedoet met een account, verwerken we de categorieën gegevens in het overzicht hieronder.

Soort gegevens Wat voor gegevens kunnen dit zijn?
Account-gegevens van
 • Naam
 • Facebook-ID/Google-ID
Contactgegevens
 • E-mailadres

Foto’s/Video’s

 • Beeldmateriaal waarop u te zien bent (indien geüpload door de gebruiker)
Gegevens over het gebruik van Bibendo
 • Wanneer een account is aangemaakt, en laatste inlog in de online gebruikersomgeving van Bibendo
 • Uw acties in een spel, zoals de antwoorden die gegeven worden
 • IP-adressen
 • Door middel van cookies verzamelde informatie (zie ook de Cookieverklaring van Stichting NBD Biblion)Gegevens over het apparaat waarmee u onze website of online gebruikersomgeving gebruikt
Correspondentie
 • Contactgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een (vrijblijvende) informatiesessie of per e-mail

 
NBD Biblion neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Van profilering in de zin van de AVG is dan ook geen sprake.

4. Waarom verwerken wij persoonsgegevens en wat is de grondslag?

Doel en grondslag Voorbeelden

Deelname aan Bibendo mogelijk maken.

Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst met de gebruiker.

 • Het aanmaken van een account voor deelname aan Bibendo.

Uitvoeren van data-analyse

Grondslag: Gerechtvaardigd belang van NBD Biblion om (het aanbod van) Bibendo te verbeteren en de gerechtvaardigde belangen van haar afnemers om inzage te verkrijgen in het gebruik van Bibendo.

 • Onderzoeken van spelgedrag bij bepaalde type games
 • Bijhouden van gebruikersstatistieken

5. Bewaartermijnen

NBD Biblion bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Meer concreet hanteren wij bijvoorbeeld de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van Bibendo: in beginsel zolang het account van de bibliotheek actief is, of zowel langer als noodzakelijk is op grond van een wettelijke bewaarplicht of ons gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld in het kader van een geschil.

6. Gegevensverstrekking aan derden

NBD Biblion Groep
Ondernemingen die onderdeel zijn van de NBD Biblion Groep, te weten Stichting NBD Biblion, NBD Biblion Services B.V., NBD Biblion Technology Group B.V., Bookarang B.V. en Aura Software B.V., kunnen elkaar onderling toegang verlenen tot uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van NBD Biblion bij een efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering. Alle ondernemingen binnen de NBD Biblion Groep zullen hetzelfde niveau van bescherming bieden. Uw gegevens kunnen door de ondernemingen die onderdeel zijn van NBD Biblion onder meer worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst(en) met u.

Bibliotheken
Bibliotheken die Bibendo hebben afgenomen bij NBD Biblion krijgen toegang tot het Platform om gebruiksstatistieken van Spellen in te zien. Bij sommige spellen zijn ook de acties in een spel zichtbaar, zoals de antwoorden die gegeven worden en foto’s/video’s die u maakt. Hierbij zijn ook de gebruikersnamen van de spelers zichtbaar. NBD Biblion is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door de bibliotheek die u de feitelijke toegang tot Bibendo verstrekt. Voor meer informatie over hoe de bibliotheek omgaat met uw persoonsgegevens, verwijzen wij naar het privacy statement van de betreffende bibliotheek.

Verwerkers
NBD Biblion kan ook gebruik maken van de diensten van andere derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor NBD Biblion. NBD Biblion draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor NBD Biblion optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met NBD Biblion afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van NBD Biblion.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derde partijen, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Daarnaast verstrekken we uw gegevens aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening.

Ook kan NBD Biblion diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. U wordt daarover dan geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Overig
Voor het overige verstrekt NBD Biblion alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen en/of de belangen van derden.

NBD Biblion is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door derde partijen. Voor meer informatie over hoe derden omgaan met uw persoonsgegevens, verwijzen wij naar het privacy statement van de betreffende partij.

7. Beveiliging van gegevens

NBD Biblion heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

Als er ondanks de beveiligingsmaatregelen toch sprake is van een beveiligingsincident (datalek) dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk over het incident informeren. Wij informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben getroffen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen. Mocht u onverhoopt een beveiligingslek aantreffen of heeft u een vermoeden dat de beveiliging van uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze is gewaarborgd, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen.

8. Doorgifte

NBD Biblion kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. In beginsel maken wij gebruik van (cloud)oplossingen die binnen Europa worden gehost. Dat neemt niet weg dat deze partijen gevestigd kunnen zijn buiten de Europese Unie of dat zij (in de toekomst) gebruik kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Om uw privacy te waarborgen, zal NBD Biblion uw persoonsgegevens slechts doorgeven in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.

9. Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, beheren, wijzigen en verwijderen via uw account.

De AVG verleent u de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die door NBD Biblion worden verwerkt:

 • Inzage en correctie. U kunt ons vragen welke persoonsgegevens NBD Biblion van u verwerkt, voor welke doeleinden en met wie deze zijn gedeeld en/of ons verzoeken deze te wijzigen of corrigeren.
 • Verwijdering. Als u wilt dat NBD Biblion uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u ons hierom verzoeken. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door NBD Biblion worden bewaard, bijvoorbeeld indien er een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang bestaat om de gegevens te bewaren.
 • Bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Beperking verwerking. U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u daar een gegronde reden voor heeft, bijvoorbeeld als u het idee hebt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens door NBD Biblion.
 • Gegevensoverdraagbaarheid. U heeft in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm over te (laten) dragen aan een andere partij.
 • Intrekken toestemming. Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Klacht. Wanneer u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of de reactie van NBD Biblion op uw verzoek of bezwaar, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek dient schriftelijk te worden gedaan via directiesecretariaat@nbdbiblion.nl. U ontvangt in beginsel binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie. Om technische redenen kunnen wij niet (altijd) alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen ook weigeren te voldoen aan hiervoor genoemde verzoeken als wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om niet aan uw verzoek te voldoen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang, als deze verzoeken onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Minderjarigen

Mocht u ontdekken of vermoeden dat uw minderjarige kind zonder uw toestemming gebruik maakt van Bibendo en/of anderszins persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan verzoekt NBD Biblion u om contact op te nemen via directiesecretariaat@nbdbiblion.nl. Op verzoek zal NBD Biblion zich dan inspannen om de verwerkte persoonsgegevens waar redelijkerwijs mogelijk te verwijderen.

10. Overdracht onderneming

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van NBD Biblion worden overgedragen aan een derde partij of kan NBD Biblion fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. NBD Biblion zal u in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

11. Wijziging van deze privacyverklaring

NBD Biblion kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of updaten. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website of in onze apps. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien deze aanpassingen voor u van significant belang zijn zullen wij u daarover informeren.