Gebruiksvoorwaarden Bibendo

Artikel 1 – Gebruiksrecht Platform en de Spellen

 1. Onder NBD Biblion wordt verstaan Stichting NBD Biblion (met KvK nummer 41150213).
  Onder Bibendo wordt verstaan: een product van NBD Biblion.
  Onder
  Deelnemer wordt verstaan de betreffende bibliotheek die spellen afneemt bij NBD Biblion.
  Onder
  Gebruiker wordt verstaan de persoon die toegang heeft tot de Spellen die Deelnemer afneemt van NBD Biblion.
  Onder
  Spel(len) wordt verstaan de games en apps die beschikbaar worden gesteld door NBD Biblion en kunnen worden afgenomen door Deelnemer.
  Onder
  Platform wordt verstaan het digitale platform van NBD Biblion onder de naam Bibendo waarop de Spellen staan.
 2. NBD Biblion verleent aan Deelnemer en haar Gebruikers het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot gebruik van de Spellen (het Gebruiksrecht). Het Gebruiksrecht houdt in dat Deelnemer en Gebruikers de Spellen, en indien afgenomen het Platform, voor eigen oefening en gebruik mogen doorzoeken, in beeld brengen, raadplegen en lezen en in dat kader niet-substantiële delen van de Data in ongewijzigde vorm mogen downloaden, printen en/of in de catalogus plaatsen. Elk ander gebruik van de Spellen c.q. het Platform dan zoals in de vorige zin genoemd, is niet toegestaan. Het is derhalve Deelnemer en Gebruikers onder meer niet toegestaan de Spellen op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen, samen te vatten en/of te verspreiden onder c.q. ter beschikking te stellen aan anderen dan Deelnemer en/of Gebruikers. Voorts mogen Deelnemer en Gebruikers hun rechten en plichten uit dit Gebruiksrecht niet vervreemden, overdragen of in sublicentie/gebruik geven aan anderen dan zij zelf.
 3. Deelnemer zal aanduidingen van eigendom, titel, handelsmerken, auteurs- en andere rechten van industrieel of intellectueel eigendom niet verwijderen.
 4. NBD Biblion kan nieuwe versies en/of releases van het Platform en de Spellen aan Afnemer ter beschikking stellen. NBD Biblion is slechts gehouden om ondersteuning te bieden voor de meest recente versie of release van het Platform en de Spellen.

Artikel 2 Toegang tot het Platform en de Spellen

 1. NBD Biblion geeft op de volgende wijze toegang tot de Spellen:
  a)
  via de Bibendo app (down te loaden op je smartphone). Toegang tot deze Bibendo app gebeurt via inloggen of via anonieme sessie (door een QR-code te scannen). Deelnemer en haar Gebruikers krijgen alleen die Spellen te zien waarvoor de betreffende Deelnemer heeft betaald.
  b)
  Play.bibendo.nl : dit is een webversie van de Bibendo app voor Deelnemers en Gebruikers. Een gedeelte van de Spellen is daar speelbaar. Toegang tot deze website gebeurt via inloggen of via anonieme sessie (door een QR-code te scannen).
 2. Indien NBD Biblion constateert of redelijkerwijs vermoedt dat onbevoegde derden gebruik maken of kunnen maken van de toegangscodes, of indien Deelnemer NBD Biblion van een zodanig gebruik telefonisch, schriftelijk of anderszins op de hoogte stelt, zal NBD Biblion de toegang tot het Platform en de Spellen onmiddellijk blokkeren. NBD Biblion brengt Deelnemer zo spoedig mogelijk van het onbevoegde gebruik en de blokkering op de hoogte. NBD Biblion stelt Deelnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na blokkering vervangende inlogcodes c.q. QR-codes ter beschikking, indien is vastgesteld dat het onbevoegde gebruik niet aan Deelnemer is toe te rekenen.
 3. Indien het onbevoegde gebruik van toegangscodes aan Deelnemer is toe te rekenen, dient Deelnemer de aan blokkering en vervanging verbonden kosten, alsmede de hieruit voorvloeiende schade te vergoeden. NBD Biblion heeft dan het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden of te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder aantoonbare toestemming van derden afbeeldingen, video’s of ander beeldmateriaal te uploaden waarop deze derden zichtbaar zijn. Gebruiker is en blijft volledig verantwoordelijk voor het gebruik van uploadmogelijkheden.
 5. Een Gebruiker dient 18 jaar of ouder te zijn of toestemming van zijn/haar ouders/verzorgers te hebben om gebruik te maken van de Spellen. NBD Biblion is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de dienst en de verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van hun ouders/verzorgers. Mocht u als ouder/verzorger menen dat uw kind zonder uw toestemming gebruik maakt van onze Spellen, neem dan contact met ons op via directiesecretariaat@nbdbiblion.nl. Wij kunnen het account dan verwijderen.

Artikel 3 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Deelnemer en Gebruiker erkennen dat op het Platform en op de Spellen intellectuele eigendomsrechten rusten.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten, op en in verband met de Spellen berusten uitsluitend bij NBD Biblion en haar licentiegevers.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten, octrooien, naburige rechten, databankrechten en/of andere rechten tot bescherming van prestaties, op en in verband met het Platform berusten uitsluitend bij NBD Biblion. Ook eventuele nog door NBD Biblion te deponeren, registreren, aan te vragen en/of op andere wijze te vestigen intellectuele eigendomsrechten berusten uitsluitend bij NBD Biblion.
 4. Indien gebruik van een onderdeel van het Platform en/of de Spellen inbreuk maakt of zou kunnen maken op de rechten van derden, dan wel anderszins zou kunnen resulteren in aanspraken jegens NBD Biblion of haar toeleveranciers, is NBD Biblion gerechtigd de levering van het betreffende onderdeel van het Platform en/of de Spellen met onmiddellijke ingang te beëindigen. NBD Biblion zal in dat geval Deelnemer middels een schriftelijke gespecificeerde kennisgeving hiervan op de hoogte stellen.
 5. Deelnemer dient NBD Biblion onmiddellijk te informeren indien enige directe of indirecte inbreuk op rechten als bedoeld in lid 2 van dit artikel, of indien enige vordering of procedure met betrekking daartoe aanhangig is gemaakt. Deelnemer zal zonder schriftelijke toestemming van NBD Biblion op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien NBD Biblion beslist in of buiten rechte tegen inbreuk makende derden op te treden, zal Deelnemer daaraan alle door NBD Biblion gevraagde medewerking verlenen.

Artikel 4 – Beschikbaarheid en onderhoud

 1. NBD Biblion draagt er zorg voor dat Deelnemer en Gebruikers het Platform en de Spellen kunnen gebruiken gedurende duur van de Overeenkomst en zo mogelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 2. NBD Biblion is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inlogprocedures, in het account en in haar e-mail- en internetadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Deelnemer c.q. Gebruikers jegens NBD Biblion ontstaat. NBD Biblion zal in een dergelijk geval Deelnemer vooraf op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 3. NBD Biblion is gerechtigd het Platform en/of de Spellen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud, beperking van schade of voor de noodzakelijk door NBD Biblion te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het Platform en/of de Spellen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van NBD Biblion jegens de Deelnemer c,q, Gebruiker ontstaat. Bovendien is NBD Biblion te allen tijde gerechtigd (al dan niet tijdelijk) te stoppen met het aanbieden van het Platform en/of Spellen.
 4. NBD Biblion voert het onderhoud in beginsel buiten kantoortijden (09:00 – 17:00) uit. Deelnemer ontvangt tijdig en zo mogelijk drie werkdagen voor het geplande onderhoud, een kennisgeving van NBD Biblion.
 5. NBD Biblion garandeert niet dat het Platform en de Spellen foutloos zijn. Deelnemer brengt NBD Biblion direct op de hoogte indien zij een storing in Platform of de Spellen constateert, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van het Platform en/of de Spellen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde is NBD Biblion alleen aansprakelijk voor Directe schade, zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, aan Deelnemer en/of Gebruiker die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door NBD Biblion of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een eventueel met Deelnemer en/of Gebruiker overeengekomen garantieverplichting.
 2. Met uitzondering van het bepaalde in lid 4 van dit artikel is NBD Biblion niet aansprakelijk voor Indirecte Schade, zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.
 3. De aansprakelijkheid van NBD Biblion voor Directe Schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is beperkt tot:
  a) maximaal de factuurwaarde voor het Product of de Dienst; of

  b) indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, de factuurwaarde over de drie (3) maanden direct voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 4. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van NBD Biblion voor Directe Schade, ongeacht de grondslag van de vordering, meer bedragen dan EUR 50.000,– (zegge: vijftig duizend euro’s).
 5. NBD Biblion kan geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel indien de schade van Deelnemer c.q. Gebruiker het gevolg is van grove schuld, bewuste roekeloosheid en opzet van NBD Biblion, haar bestuurders of feitelijk leidinggevenden.
 6. Schadeclaims moeten uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van die schade, dan wel dertig (30) dagen na het moment waarop Deelnemer c.q. Gebruiker redelijkerwijs bekend kon zijn met die schade, schriftelijk, onderbouwd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden gemeld. Het niet tijdig en niet op juiste wijze melden van deze schade heeft tot gevolg dat Deelnemer c.q. Gebruiker al zijn rechten in verband met de schade verliest.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, vrijwaart Deelnemer c.q. Gebruiker NBD Biblion tegen aanspraken van derden in verband met of gerelateerd aan de geleverde Spellen en/of daaraan gerelateerde producten en diensten en/of het gebruik daarvan, zulks in de breedste zin des woords.
 8. Dit artikel laat de wettelijke aansprakelijkheid van NBD Biblion op grond van dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.

Artikel 6 – Algemene bepalingen

 1. Op het gebruik van de Spellen zijn tevens de Algemene voorwaarden | NBD Biblion van toepassing. In geval van onderlinge strijd tussen een bepaling uit de overeenkomst, die van deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, prevaleert eerst de betreffende bepaling van de overeenkomst en vervolgens die van de Gebruiksvoorwaarden. Voor de wijze waarop NBD Biblion omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers en Gebruikers, wordt verwezen naar het Privacy Statement van Bibendo.
 2. Op de Overeenkomst en Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming, de uitleg, uitvoering of de beëindiging van deze Overeenkomst en Gebruiksvoorwaarden tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.